Egzamin w praktyce

Informacje jak zdobyć Licencje, zezwolenie na działalność, materiały i zakres egzaminu w KWP.

Moderatorzy: redaktor, Detektyw

ODPOWIEDZ
samu13
Posty: 31
Rejestracja: 2010-02-11, 01:08
Lokalizacja: śląsk
Kontakt:

Egzamin w praktyce

Post autor: samu13 » 2010-02-11, 01:42

Witam! przymierzam sie do egzaminu i stąd moje pytanie do osób z licencją: jak wygląda egzamin merytorycznie, na jakie tematy komisja zwraca uwagę szczególnie itp.?
Ostatnio zmieniony 2010-02-11, 13:16 przez samu13, łącznie zmieniany 1 raz.

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

egzamin na prywatnego detektywa - materiał

Post autor: redaktor » 2010-02-11, 08:49

Na egzaminie w marcu 2009 - KWP Katowice były cztery osoby ubiegające się o licencje prywatnego detektywa (tylko jedna zdała).
Komisja składa się z kilku osób które nawet mogą się nie znać, a Komisja powoływana jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Komisja reprezentuje: sąd, prokuraturę, Policje, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz środowisko naukowe z dziedziny kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.

Na poniższe tematy polecam lektury:

Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik
"PODSTAWY DETEKTYWISTYKI, Usługi Detektywistyczne, Prawo, Taktyka, Moralność" - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
i
"LICENCJA DETEKTYWA - VADEMECUM" - Wydawnictwo Policealnej Szkoły O'CHIKARA

Zakres wiedzy poniżej plus indywidualne pytania komisji zadawane w sposób czasem niejasny dla osób które nie maja styczności z prawem (mam na myśli początkujących).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 6 listopada 2002 r.
w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych;
2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów;
3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów.

§ 2.
Ustala się zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, zwanego dalej "Przewodniczącym", wyznacza komendant wojewódzki Policji, spośród podległych mu policjantów.
2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą, wyznaczeni na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, przedstawiciele:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) Komendanta Głównego Policji;
4) komendanta szkoły Policji;
5) prezesa sądu okręgowego;
6) prokuratora okręgowego;
7) środowisk naukowych, reprezentujący dziedziny wiedzy, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazani przez władze szkół wyższych lub innych ośrodków naukowych.

§ 4.
1. Komendant wojewódzki Policji występuje z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż 30 dni przed datą egzaminu. We wniosku wskazuje się termin i miejsce egzaminu.
2. Komisję egzaminacyjną powołuje się na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 5.
1. Centrum Szkolenia Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, opracowuje tematy egzaminu pisemnego.
2. Centrum Szkolenia Policji dostarcza komisji egzaminacyjnej tematy egzaminu w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, określając jednocześnie czas trwania egzaminu pisemnego.

§ 6.
1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Przewodniczący otwiera koperty, o których mowa w § 5 ust. 2, na sali egzaminacyjnej i ogłasza tematy uczestnikom egzaminu.
3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów.
4. Tematy egzaminu są, do chwili ich ogłoszenia, dokumentem poufnym w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
5. Przewodniczący może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli tematy egzaminacyjne ujawniono przed jego rozpoczęciem.

§ 7.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Osobie posiadającej dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych lub tytuł magistra prawa zalicza się, bez egzaminu, tematy egzaminacyjne objęte programem szkoły wyższej.
3. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie okazanego dyplomu.
4. Osobie będącej: policjantem, funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub posiadającej świadectwo służby wydane przez jeden z wymienionych organów zalicza się bez egzaminu tematy dotyczące odpowiednio znajomości ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.
5. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie legitymacji służbowej lub świadectwa służby.
6. Przy ocenie stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.
7. Komisja egzaminacyjna decyduje większością głosów o ocenie egzaminowanego.
8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
9. Wynikiem egzaminu jest ocena końcowa - pozytywna lub negatywna.

§ 8.
1. Z egzaminu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej.
2. Przewodniczący przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 1, komendantowi wojewódzkiemu Policji.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w komendzie wojewódzkiej Policji, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Blok ogólnoprawny

Temat I
Przepisy regulujące zasady wykonywania usług detektywistycznych
1. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.
3. Wymagania kwalifikacyjne detektywów.
4. Prawa i obowiązki detektywów.
5. Ochrona danych osobowych uzyskanych przez detektywa w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa.
6. Ochrona źródeł informacji.
7. Ustawowe ograniczenia uzyskiwania informacji przez detektywa.
8. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywów.

Temat II
Wybrane elementy prawa karnego
1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
2. Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomaterialne i procesowe.
3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki.
4. Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej.
5. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
6. Instytucja obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności.
7. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.
8. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
9. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
10. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów.
11. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi.

Temat III
Wybrane elementy prawa karnego procesowego
1. Uprawnienia pokrzywdzonego.
2. Prawa i obowiązki świadka.
3. Prawa i obowiązki oskarżonego.
4. Dowody w procesie karnym.
5. Ujęcie osoby.
6. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat IV
Wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego
1. Zobowiązania - pojęcie ogólne.
2. Czyny niedozwolone i odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyny niedozwolone.
3. Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika.
4. Ochrona dóbr osobistych.
5. Małżeństwo - zawarcie i ustanie związku małżeńskiego.
6. Stosunki majątkowe między małżonkami.
7. Obowiązek alimentacyjny.

Temat V
Wybrane elementy prawa cywilnego procesowego
1. Uprawnienia powoda.
2. Prawa i obowiązki pozwanego.
3. Dowody w postępowaniu cywilnym.
4. Postępowanie w sprawach małżeńskich.
5. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Temat VI
Wybrane elementy kryminalistyki
1. Pojęcie i zakres kryminalistyki.
2. Problematyka metod przestępczych - zagadnienia wybrane:
1) przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu;
2) przestępczość związana z narkotykami;
3) podpalenia;
4) oszustwo, fałszerstwo;
5) pranie pieniędzy;
6) przestępczość komputerowa;
7) wypadki i przestępstwa drogowe;
8) przemyt.
3. Problematyka metod śledczych - zagadnienia wybrane:
1) czynniki sprzyjające efektywności śledztwa;
2) oględziny śledcze.
4. Identyfikacja kryminalistyczna - zagadnienia wybrane:
1) ślady i dowody;
2) identyfikacja osób, samochodów i narkotyków.

Temat VII
Wybrane elementy kryminologii
1. Pojęcie kryminologii.
2. Metody badań kryminologicznych - zagadnienia wybrane:
1) obserwacja;
2) wywiady i kwestionariusze;
3) wykorzystanie dokumentów.

Temat VIII
Wybrane elementy wiktymologii
1. Pojęcie wiktymologii.
2. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

Temat IX
Wybrane elementy psychologii sądowej
1. Psychologia sądowa - pojęcie.
2. Psychologia zeznań.
3. Diagnoza psychologiczna - pojęcie.

Blok: przepisy dotyczące działalności niektórych organów Państwa

Temat I
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela - zasady ogólne.
2. Wolności i prawa osobiste.
3. Środki ochrony wolności i praw.


Temat II
Przepisy dotyczące działalności Policji - zagadnienia wybrane
1. Ustawowe zadania Policji.
2. Prawa policjantów wykonujących czynności służbowe.
3. Ustawowe środku przymusu.
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze - pojęcie ogólne.

Temat III
Przepisy dotyczące działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
1. Zakres uprawnień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
2. Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Temat IV
Przepisy dotyczące działalności Straży Granicznej - zagadnienia wybrane
1. Zakres uprawnień Straży Granicznej.
2. Prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe.

Blok: przepisy dotyczące ochrony informacji

Temat I
Ochrona danych osobowych
1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Temat II
Ochrona informacji niejawnych
1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

samu13
Posty: 31
Rejestracja: 2010-02-11, 01:08
Lokalizacja: śląsk
Kontakt:

Post autor: samu13 » 2010-02-13, 00:11

bardziej chodziło mi o sam egzamin, z tego co pisałeś to tak jak myślałem nastawienie komisj na aspekty prawa - pewnie procesowego.
Zakres wiedzy poniżej...
Przepisy i tematy oczywiście przyswojone, notabene te przepisy które figurują podane na stronie bodajże w 4 przypadkach są juz nieaktualne jak będe miał chwile to wrzucę linki do nowych.
w dawno minionych czasach mężczyźni nie mówili zbyt wiele aby ich słowa nie ustępowały czynom.
~Sun Tzu~

domi.nika
Posty: 106
Rejestracja: 2019-06-27, 12:20

Re: Egzamin w praktyce

Post autor: domi.nika » 2021-10-18, 07:32

samu13 pisze:
2010-02-11, 01:42
Witam! przymierzam sie do egzaminu i stąd moje pytanie do osób z licencją: jak wygląda egzamin merytorycznie, na jakie tematy komisja zwraca uwagę szczególnie itp.?
A znasz godne polecenia miejsce szkolenia?
____________________
https://kursy-nurkowe.szczecin.pl/

ODPOWIEDZ