Licencja Detektywa

Informacje jak zdobyć Licencje, zezwolenie na działalność, materiały i zakres egzaminu w KWP.

Moderatorzy: redaktor, Detektyw

ODPOWIEDZ
admin
Administrator
Posty: 14
Rejestracja: 2010-01-24, 18:20
Kontakt:

Licencja Detektywa

Post autor: admin » 2010-02-02, 13:59

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. a usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.

Co to są usługi detektywistyczne:
Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1. zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
2. zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oręż wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych
3. zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
4. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
5. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
6. poszukiwanie mienia
7. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.
Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zezwolenie wydaje się na wniosek:

1. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję,
2. przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję posiada co najmniej jeden członek organu zarządzającego przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać w szczególności:

1. oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby oraz jego adres,
2. numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców,
3. wskazanie adresów stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
4. określenie zasięgu terytorialnego świadczenia usług detektywistycznych,
5. datę podjęcia działalności gospodarczej,
6. dane osobowe wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej), a w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowionych przez ten organ prokurentów i pełnomocników, zawierające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - serię i numer paszportu, oraz adresy zameldowania tych osób na pobyt stały i czasowy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności i organizacji przedsiębiorcy,
2. odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. listę udziałowców albo akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 30% akcji lub udziałów,
4. określające proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w spółce oraz jego wysokość, z oznaczeniem adresów siedziby lub miejsca zamieszkania wspólnika lub wspólników zagranicznych, gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym,
5. dokument potwierdzający posiadanie licencji przez osoby, o których mowa w art. 16 pkt 1 lub 2,
6. zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób wymienionych we wniosku,
7. zaświadczenie właściwego organu podatkowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem składek,
8. odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12 z 2002 r. poz. 110) ze zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 68, poz. 629).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1160).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. Nr 156, poz. 1302).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1556).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 186, poz. 1558).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 189, poz. 1587).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz 1563).
Wykonywanie powyższych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymaga uzyskania licencji detektywa.

Licencja detektywa.
„Podstawą prawną do wydawania licencji detektywistycznych jest ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych /Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110 ze zm./”

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa:

- wniosek o wydanie licencji,
- kopia stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),
- dwa zdjęcia o wymiarze 2,5 x 3,5 cm.,
- zaświadczenie o niekaralności,
- kopia świadectwa pracy za okres ostatnich 5 lat (oryginał do wglądu),
- kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzająca posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia oryginał do wglądu),
- orzeczenie lekarskie pochodzące od uprawnionego lekarza, stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencje detektywa, postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
- oświadczenie, że osoba wnioskująca nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwem członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat.

admin
Administrator
Posty: 14
Rejestracja: 2010-01-24, 18:20
Kontakt:

Katowice: Dokumenty, które należy złożyć w KWP

Post autor: admin » 2010-02-02, 14:05

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o licencję detektywa:

1. Podpisany wniosek o wydanie licencji z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,

2. Zaświadczenie o niekaralności,

3. Świadectwo pracy – w przypadku, gdy zainteresowany zatrudniony był w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wojsku, sądzie, prokuraturze lub innym urzędzie administracji publicznej,

4. Kserokopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie (oryginał do wglądu),

5. Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,

6. Kserokopia dowodu osobistego – strony zawierające dane osobowe oraz adres zamieszkania (dowód osobisty do wglądu),

7. Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,

N/wym. dokumenty sporządza się w obecności funkcjonariusza Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach:

8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

10. Zobowiązanie do dokonania opłaty za egzamin.

Strony w sprawie wydawania licencji detektywa przyjmowane są w każdy wtorek i czwartek w godz. 8.30 – 12.30 w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 – pokój nr 8.

tel. 2002918, 2002978, 2002950.

Informacje o terminie egzaminu i o aktualnej opłacie będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej KWP w Katowicach.

Opłata za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa zgodnie z par. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski”. / Dz. U. Nr 186 z 2002r. poz. 1558 /.

Opłata za wydanie licencji detektywa zgodnie z par. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski”. / Dz. U. Nr 186 z 2002r. poz. 1557 /.


WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH


1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1587).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1556).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1558).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1559).

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1563).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 68 poz. 629).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1160).

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283).

11. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178).
Załączniki
wniosek-licencja-detektywa.pdf
wniosek_licencja_detektywa
(227.89 KiB) Pobrany 1373 razy
Ostatnio zmieniony 2010-02-02, 14:41 przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Administrator
Posty: 14
Rejestracja: 2010-01-24, 18:20
Kontakt:

Wykaz Lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia badań

Post autor: admin » 2010-02-02, 14:32

Wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia badań
i wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa
w art. 15 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji ( Dz. U. nr 53, poz. 549)

BAJER Bożena
Gabinet lekarski Gliwice
ul. Powstańców Warszawy 9/1
tel. 501462406

BALAS Wiesława
NZOZ
Kłomnice, ul. Strażacka 18
Prywatny Gabinet Lekarski
Kłomnice, ul. Leśna 4A
tel. 328-10-44, 601-86-11-23

BARANOWSKI Jerzy
„ESKULAP” Miasteczko Śląskie pn.– śr. 1100–1300
tel. 602 797 606, 034 3577 182

BĄK Alfred
Ośrodek Usług Medycznych „Alergol”
RYBNIK ul. Jankowicka 23/25
tel. 739 55 21, 508 106 367

BIAŁECKA Joanna
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus”
Gołkowice ul. Strażacka 1
tel. 4727 543

BRZEMIA Eugeniusz
Praktyka Lekarza Rodzinnego
1) Skrzyszów, ul. Wyzwolenia 10
2) Wodzisław Śl., ul. Kabsza 28a
tel. 032 4726503, kom. 604 484798

CIESIELSKA-KONDYS Agata
1) Szpital MSWiA
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
tel. 7827200
2) Poradnia Medycyny Pracy
ul. Zwycięstwa 4
41-200 Sosnowiec
tel. 0693456607

CIEŚLAK Andrzej
106 Szpital Wojskowy
Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20,

CISZEWSKI Jacek
Katowice ul. Głowackiego 10
tel. 608 353 445, 2517 378
Katowice ul. Łączna 1A

CZAJA Ewa
NZOZ „AXIS”
44-270 Rybnik ul. Górnośląska 140
tel. 4226 969, 607 369 941

CZAKON Danuta
Prywatny Gabinet Lekarski Ogólny
czynny pon. – pt. 1800– 2000
tel. 033 4792 363

ĆMIEL Grzegorz
Centrum Medyczne
Katowice, ul. Wiosny Ludów 24
tel. 256 98 40, 256 96 38

MEDIS
Katowice, ul. Szeptyckiego 1
tel. 256 47 76
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Katowice, ul. Szeptyckiego 1
tel. 604135913

DEPTA Eugeniusz
NZOZ „Medycyna Pracy”
Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 1 w godz. 8 – 16
tel. 228 36 14
Gabinet Lekarski, Siemianowice Śląskie, środy godz. 1600– 1700

DRABEK Grzegorz
Przychodnia Rejonowa Katowice – Szopienice
Katowice ul. Wiosny Ludów 24
tel. 601 061 255, 600 288 142

DRABEK Krzysztof
Gabinet POZ NZOZ Atut
Poręba ul. Armii Krajowej 29
tel. 677 1375 lub 608 776 973

DRĄŻKIEWICZ Urszula
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bielsko - Biała ul.Willowa 2a
tel. 033 496 1395
tel. 033 8120 395, 607 286 367

DUBEL Stanisław
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulacyjnego
Poradnia Ogólna
ul. Dębowa 3
40-102 Katowice
tel. 2545555

DUDA Jarosław
ul. Kopaniny lewe 8o
40-748 Katowice
tel. 600 82 82 28

ENGLERT Grzegorz
Bielsko-Biała ul. Rogera 30,
tel. 880-184-260, 033/82-80-800

FRĄCZEK Halina
MZOS PRIMUS
Brudzowice ul. Szkolna 226
tel. 602 – 726-446

GAJEWSKI Romuald
42–263 Wrzosowa, Brzeziny ul. Staszica 76
tel. 034 3276 519,
42-500 Będzin, ul. 1 maja 1,
42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30
tel. 605 781 629
42-700 Lubliniec, ul. Mickiewicza 14
tel. 034 353 1627

GAJNIAK Zbigniew
Przychodnia Lekarska „MEDRIS”
Rudniki ul. Skarżycka 1
tel. 601 47 87 44

GAJNIAK Leszek
Przychodnia Lekarska ”MEDRIS”
Rudniki ul. Skarżycka 1
tel. 603 584 126

GALUS Dariusz
1) NZOZ św. Pawła
ul. św. Pawła 11A
41-500 Chorzów
tel. 3481555
2) Prywatne Gabinety Lekarskie
ul. Panewnicka 25
Katowice-Ligota
tel. 2023300

GAŁUSZKA Piotr
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Częstochowa, ul. Jagiellońska 167/169
tel. (034) 3608213, 601-50-05-58

HASIŃSKA Danuta
Praktyka Lekarska
Chorzów ul. Gałeczki 22/1
tel. 3480 005
Tarnowskie Góry ul. Sobieskiego 6
tel. 285 46 82, 348 1860, 285 2378, 693 296 224

JASICA Tomasz
Prywatny Gabinet Medycyny
Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Casino 28
tel. 604 662 649

JASIŃSKI Zbigniew
Mysłów ul. Leśna 2
tel. 314-1304

JURCZYK-STANISŁAWSKA Violetta
Indywidualna Praktyka Lekarska
Katowice, ul. 3 maja 10/1
tel. 0606673743
Novia Sp. z o.o. NZOZ Era-Med
41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34
tel. 032 7725587

KASPERCZYK SŁAWOMIR
NZOZ Centrum Medyczne EPM
Miasteczko Śląskie
ul. Cynkowa 6

KICKA Mariusz
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Sosnowiec ul. Kościelna 13
tel. 266-0885 wew. 222

KISIEL Barbara
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bielsko - Biała ul.Willowa 2a
tel. 033 4961 395

KLAKLA Robertina
ZLA Przychodnia Medycyny Pracy
Bytom, Pl. Wolskiego 4
tel. 281-63-30
Spółdzielnia Lekarzy
Bytom, ul. Rycerska 1
tel. 281-40-65
Gabinet Lekarski
Piekary Śl., ul. Jagodowa 5
Tel. 287-53-88, 602-39-35-26

KLUBA Witold
Ambulatorium Jednostki Wojskowej nr 4101
Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
tel. (034) 3520527, (034) 3520431
tel. 601377756
email:wkluba@wp.pl

KOKOT Stefan
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Zabrze ul. Krakowska 19/7
ZOZ
Bytom ul. Chłodna 1
tel. 606 694 472 lub 767 38 37

KOMARSKI Kazimierz
Medyczne Centrum Specjalistyczne „POLIMED”
Katowice ul. 3-Maja 10/1
tel. 253 88 76, 781 81 43, 603 115 709

KRZEPINA Bogumił
NZOZ „MEDICES” Sp. z o.o. codziennie 800-1400sobota 800-1000
43 – 200 Pszczyna ul. Sokoła 2
tel. 601 448 244, 2105 505

KUCHARCZYK–ROSIAK Gabriela
Przychodnia MSWiA
Częstochowa ul. Kopernika 38
tel. 324-3491

KUDŁA Henryk
Bytom ul. Energetyki 11
tel. 601-466-783

KULOK Piotr
Rybnik ul. Na Górze 8
tel. 601-084-178, 422-8787

KUREK Artur
Ciasna ul. Zjednoczenia 67c
tel. 601-690-416

LIWOCH Janusz
Myszków
tel. 033/313-20-49 lub 602 793 805

MASŁOWSKA-BANASZKIEWICZ Cecylia
Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna DIAGNOZA
ul. Kłodnicka 15/3
44-100 Gliwice
tel. 2315896, fax. 3324700

MAŚLANY Danuta
Praktyka Lekarska
Zawiercie
tel. 505-105-255, 672-4340

MENDREK Grzegorz
Prywatny Gabinet Lekarski
41-219 Sosnowiec ul. 11 Listopada 171a
tel. 502 237 256 lub (32) 297-44-88

MIERZWA Włodzimierz
GABINET LEKARSKI
Częstochowa Al. N.M.P.50
tel. 509 384 410

MOJŻYSZEK MARIAN
Indywidualna Praktyka Lekarska
43-518 Ligota, ul. Zabrzeska 25
kom. 501797052

MONASTYRSKI Andrzej
Prywatny Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
Tychy ul. Rolna 50
NZOZ „MEDICA-MON”
Katowice ul.Barbary 21
tel. 605 428 520

NEY–REROŃ Urszula
Przychodnia Lekarska
Zawiercie ul. Grunwaldzka 6
tel. 675 37 27, 672 24 39

NOBIS-MAMOK Barbara
NZOZ „MED-VOX”
Katowice, ul. Poniatowskiego 14
tel. (32) 206 00 00, 603 779 967

NOWAK Zbigniew
NZOZ „NOWMED”
40 – 628 Katowice ul. Legnicka 7
tel. 202 9494, 602 198 669

PĘKSA-MAŚLISZ Mieczysława
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Tychy, ul. Edukacji 102
tel. (32) 325 4360, 509 330 675

OCHMAN MAREK
Prywatna Praktyka Lekarska
ul. Kościuszki 19a
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 609 234 437

OLSZOK Iwona
Praktyka Lekarska
Racibórz ul. Wojska Polskiego 11c
tel. 600 243 448

OTTO Jadwiga
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa
Gliwice ul. Mechaników 9
tel. 601 172 282 lub 734 63 00

PALICZUK Helena
PKP – Przychodnia Badań Profilaktycznych
Bielsko Biała, ul. Traugutta 12
Gabinet Prywatny, Bielsko Biała tel. 033 8181 572. 608 842 308

PASIERBEK Jerzy
ul. Zacisze 20
44-240 Żory

PIOTROWSKA Elżbieta
Szpital Miejski nr 1, Przychodnia Rejonowa Specjalistyczna Miejski Ośrodek Medycyny Pracy
Zabrze ul. Pawliczka 20
tel. 271 22 80, 600 055 323

PISKORCZYK Ryszard
Cieszyn ul. Bielska 16 od pn. – pt. w godz. 700– 1000
tel. 033 8581 362, 606 651 743

RANOSZ Stanisław
Gabinet Specjalistyczny
Wisła, ul. Lipowa 20
tel. (033) 855 25 30
kom. 506 427 176

SATORY Urszula
Centrum Zdrowia
ul. Klasztorna 10
47-400 Racibórz
tel. 4150243, 604061693

SKLANNY–WOŹNIAK Weronika
Żory oś. Ks. Władysława 27
tel. 605-682-225, 43-42671

SKRZYP Henryk
Medyczne Centrum Specjalistyczne POLIMED Sp. z o.o.
Al. Korfantego 2
40-004 Katowice
(32) 3532159

SOCZYŃSKI Mirosław
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Zabrze, Pl. Wolności 2/2
tel. (32) 271 2200

Sternadel–Raczka Ewa
NZOZ Przychodnia Lekarska
ul. Parkowa 10
44-362 Rogów
tel. 4512152, 0605735131

STOLORZ Grażyna
PKP S.A. Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Przychodnia Badań Profilaktycznych
Katowice, Al. Roździeńskiego 1
tel. 257 63 70 tel. 257 58 76
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - tel. 601 435 496

SZCZEPANEK Grażyna
Tychy ul. Glińczańska 9
tel. 501-336-398

SZOZDA Ryszard
Gliwice ul. Bojkowska 18a
tel. 232-3015 lub 601-449-386
e-mail:szozda@silesia.pik-net.pl

TERBERT Jacek
Jaworzno ul. Gwarków 1
tel. 616-5088

TOKARZ Dariusz
Katowice, ul. Panewnicka 5
tel. 032 2527378
tel.kom. 502 320 432

TOMASIK-MICHAŁEK Teresa
Prywatna Praktyka
Katowice
tel.kom. 602 451 910

TOMCZYK Małgorzata
Prywatny Gabinet Medycyny Pracy
Czeladź ul. Tulipanów 3
tel. 601 860 250

TWARDAWA Dariusz
NZOZ „MEDICOR” Sp. z o.o.
44 – 253 RYBNIK ul. Powstańców 11
tel. 606 496 121

WARCHAŁ Marian
Prywatny Gabinet Medycyny i Pracy
Katowice, ul. Żwirki i Wigury 15/13
tel. 251-39-72

WAROŃSKI Kordian
lekarz medycyny pracy
44-310 Radlin, ul. Rogozina 55
tel. (032) 4726784, 602-104-848

WYSOCKI Wiesław
Cieszyn ul. Bielska 16
tel. 033 8520 661, 601 520 662

ZAPAŁA Roman
Gabinet Medycyny Pracy
43 – 200 Pszczyna ul. Musioła 4 codziennie 1800-2000
NZOZ „MEDICES” Sp. z o.o.
43 – 200 Pszczyna ul. Sokoła 2 codziennie 800-1400 sobota 800-1000
tel. 601 440 114, 2102 010

ZARZYCKA-MOCARNY Aleksandra
Praktyka Lekarska Gliwice
ul. Wita Stwosza 27
tel. 2707706 , 601438912

ZYGUŁA Małgorzata
Praktyka Lekarska
Dąbrowa Górnicza ul. Śliwińskiego 28
tel. 605-301-946

Eire
Posty: 7
Rejestracja: 2010-02-27, 03:57
Lokalizacja: Ireland

Post autor: Eire » 2010-02-27, 04:04

Czy Private Investigator z Irlandii może legalnie działać na terenie Polski ?
Mam tu na myśli to że nie posiada polskiej licencji, zarejestrowany oczywiście w PSA.
To taki urząd wydający licencje np. firmom i ochroniarzom.
Pozdrawiam.

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Praca detektywa za graniczami swojego kraju.

Post autor: redaktor » 2010-03-01, 12:11

Prywatny Detektyw nie ma możliwości działać legalnie w innym kraju niż została wydana licencja. Detektyw który chce działać w innym kraju często działa i liczy się z konsekwencjami, lub bardzo często tez jest stosowana współpraca między agencjami poszczególnych państw. Zwiększa to koszty ale często pomoc lokalnego detektywa jest bezcenna. Można to porównać do pracy Agencji Rządowych czy Policji - mogą działać na terenie jednego państwa i współpraca wygląda podobnie.

Eire
Posty: 7
Rejestracja: 2010-02-27, 03:57
Lokalizacja: Ireland

Post autor: Eire » 2010-03-20, 01:32

Może takie jest prawo w Polsce ?
Znany przypadek zaginięcia brytyjskiego dziecka w Hiszpanii.
Zdesperowana rodzina, wynajęła detektywa brytyjskiego.
Nie wydaje mi się aby on musiał wyrabiać pozwolenie aby działać na terenie Hiszpani.

detektywbytom
Posty: 6
Rejestracja: 2010-02-10, 08:52
Lokalizacja: google.pl
Kontakt:

Post autor: detektywbytom » 2010-03-22, 09:42

Można działać na terenie innego kraju, tylko należny znać przepisy danego państwa. Przykład z mojej realizacji:
Dokonując ustaleń na terenie USA spotkałem się z wieloma zakazami:
- obserwacje domu; czas obserwacji kilka minut, Policja Stanowa się interesuje, na ulicy stać nie wolno a za wjazd komuś na posesje można słono zapłacić
- jadąc za kimś można trafić na 48h areszt! nie pomoże Licencja tylko prawnik,
- uzyskanie adresu, ID czy SS jest bardzo ciężko.
Więc w tym wypadku prowadząc sprawę najlepiej współpracować z lokalnymi agencjami, (myślę że w przypadku zaginięcia brytyjskiego dziecka w Hiszpanii też tak mogło być)

Eire
Posty: 7
Rejestracja: 2010-02-27, 03:57
Lokalizacja: Ireland

Post autor: Eire » 2010-03-25, 20:52

W USA prawo jest rzeczywiście pokręcone. Zależnie od stanu. Mam tam akurat kolegę,jest prawnikiem policyjnym.

HP
Posty: 1
Rejestracja: 2010-04-04, 23:28

Re: Licencja Detektywa

Post autor: HP » 2010-04-04, 23:31

Witam,

czy w Warszawie są miejsca, w których prowadzi się "szkolenia" na PD?

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Szkolenia na prywatnego detektywa.

Post autor: redaktor » 2010-04-10, 11:00

W Polsce jeszcze nie ma szkoły która kończy się egzaminem i wydaniem licencji detektywa. Przygotowanie ogólne i podstawy można zapoznać się w większości szkół Ochrony i Detektywów, ew. szkoły eksperymentalne. Aby nie robić reklamy proponuje poniższe linki:

szkoły w Polsce:
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub ... &sa=Szukaj

szkoły Warszawa:
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub ... &sa=Szukaj

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Re: Licencja Detektywa

Post autor: redaktor » 2016-02-16, 14:15

Jak wiadomo egzaminów już nie ma. Jest kurs kończący się zaświadczeniem.
opis na : http://forum.detektywistyczne.net/porta ... -t318.html

domi.nika
Posty: 106
Rejestracja: 2019-06-27, 12:20

Re: Licencja Detektywa

Post autor: domi.nika » 2022-01-03, 13:36

a jak to wplywa na bezpieczenstwo ???_____________________________
https://www.joga.waw.pl/jak-dziala-czujka-mikrofalowa/

domi.nika
Posty: 106
Rejestracja: 2019-06-27, 12:20

Re: Licencja Detektywa

Post autor: domi.nika » 2022-04-21, 10:44

admin pisze:
2010-02-02, 13:59
Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. a usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.

Co to są usługi detektywistyczne:
Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1. zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
2. zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oręż wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych
3. zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
4. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
5. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
6. poszukiwanie mienia
7. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.
Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zezwolenie wydaje się na wniosek:

1. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję,
2. przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję posiada co najmniej jeden członek organu zarządzającego przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać w szczególności:

1. oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby oraz jego adres,
2. numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców,
3. wskazanie adresów stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
4. określenie zasięgu terytorialnego świadczenia usług detektywistycznych,
5. datę podjęcia działalności gospodarczej,
6. dane osobowe wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej), a w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowionych przez ten organ prokurentów i pełnomocników, zawierające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - serię i numer paszportu, oraz adresy zameldowania tych osób na pobyt stały i czasowy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności i organizacji przedsiębiorcy,
2. odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. listę udziałowców albo akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 30% akcji lub udziałów,
4. określające proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w spółce oraz jego wysokość, z oznaczeniem adresów siedziby lub miejsca zamieszkania wspólnika lub wspólników zagranicznych, gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym,
5. dokument potwierdzający posiadanie licencji przez osoby, o których mowa w art. 16 pkt 1 lub 2,
6. zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób wymienionych we wniosku,
7. zaświadczenie właściwego organu podatkowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem składek,
8. odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12 z 2002 r. poz. 110) ze zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 68, poz. 629).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1160).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. Nr 156, poz. 1302).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1556).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 186, poz. 1558).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 189, poz. 1587).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz 1563).
Wykonywanie powyższych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymaga uzyskania licencji detektywa.

Licencja detektywa.
„Podstawą prawną do wydawania licencji detektywistycznych jest ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych /Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110 ze zm./”

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa:

- wniosek o wydanie licencji,
- kopia stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),
- dwa zdjęcia o wymiarze 2,5 x 3,5 cm.,
- zaświadczenie o niekaralności,
- kopia świadectwa pracy za okres ostatnich 5 lat (oryginał do wglądu),
- kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzająca posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia oryginał do wglądu),
- orzeczenie lekarskie pochodzące od uprawnionego lekarza, stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencje detektywa, postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
- oświadczenie, że osoba wnioskująca nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwem członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat.

bardzo duzy zbior informacji, dziekuje to wszystko jest bardzo przydatne__________________
ubezpieczenia https://www.ain.edu.pl/ubezpieczenia-dla-firm/

ODPOWIEDZ