Pozwolenie na broń

Informacje jak zdobyć Licencje, zezwolenie na działalność, materiały i zakres egzaminu w KWP.

Moderatorzy: redaktor, Detektyw

ODPOWIEDZ
admin
Administrator
Posty: 14
Rejestracja: 2010-01-24, 18:20
Kontakt:

Pozwolenie na broń

Post autor: admin » 2010-02-02, 15:26

Pozwolenia na broń

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. z późn. zm.).

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, pozwolenie na broń palną (w tym: broń palną bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową) wydaje Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby. Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z pozwoleniami na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Wydział Postępowań Administracyjnych. Zatem wszelkie podania (wnioski) o wydanie pozwolenia na broń palną winny być składane do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna sporządzić podanie o wydanie pozwolenia na broń adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wskazując w nim:
1. cel, w jakim ma być wydane pozwolenie,
2. rodzaj broni, o jaką się ubiega,
3. liczbę egzemplarzy broni,
oraz wskazać okoliczności, które zdaniem osoby ubiegającej się, uzasadniają wydanie pozwolenia na podany rodzaj broni, we wskazanej liczbie egzemplarzy i w podanym celu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. z późn. zm.).
2. Zdjęcia formatu: 3x4 cm. - 2 szt.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł. za wydanie pozwolenia, wpłaconej na konto: ING Bank Śląski 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

oraz pozostałe dokumenty uzasadniające potrzebę posiadania broni w określonym celu, a mianowicie:

W przypadku broni palnej do celów łowieckich:
- zaświadczenie z Polskiego Związku Łowieckiego o zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią,
- zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.

W przypadku broni palnej do ochrony osobistej:
- wskazanie w podaniu (wniosku) okoliczności faktycznych, popartych konkretnymi przykładami, świadczących o ponadprzeciętnym, stałym, realnym zagrożeniu życia lub zdrowia wnioskodawcy,
- wskazanie jednostki Policji lub Prokuratury, do których zgłaszano zdarzenia dotyczące zagrożenia życia bądź zdrowia (data zgłoszenia, numer prowadzonych spraw - RSD, Ds., sposób ich zakończenia przez organy ścigania - wyrok, postanowienie - kopie należy dołączyć do podania jako załączniki),
- określenie powodów niezgłoszenia organom ścigania zdarzeń zagrożenia życia lub zdrowia wskazanych w podaniu.

Subiektywne, niepoparte żadnymi przekonywującymi dowodami, poczucie zagrożenia - w tym zdarzenia niezgłoszone organom ścigania - nie będą uwzględniane w postępowaniu administracyjnym jako dowód przemawiający za wydaniem pozwolenia.

W przypadku broni palnej do celów sportowych:
wszelkie dokumenty potwierdzające osiąganie wybitnych wyników w strzelectwie sportowym w tym posiadanie stosownego dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim, jak również, przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego, realizującego strzelectwo sportowe, częstotliwość udziału w treningach, zawodach krajowych, zagranicznych organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez strzeleckich przez Polski Związek lub Okręgowe Związki Strzelectwa Sportowego. Sam fakt posiadania, przez osobę ubiegającą się o pozwolenie na ten rodzaj broni – licencji sportowej, lub w/w stosownego dokumentu nie ma znaczenia dla merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Brak jest zapisu ustawowego, iż organ Policji jest zobligowany do wydania pozwolenia na posiadanie broni sportowej, pomimo przedłożenia powyższych dokumentów. Obowiązujące przepisy stwarzają wszystkim klubom i stowarzyszeniom strzeleckim, możliwość posiadania broni na okaziciela,. świadectwa broni. Zatem, ich członkowie powinni korzystać z broni będącej na wyposażeniu klubów, sekcji strzeleckich. Z uwagi na reglamentacyjny charakter ustawy o broni i amunicji, na wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia i udokumentowania potrzeby posiadania prywatnej broni sportowej, w celu uprawiania strzelectwa sportowego.

W przypadku broni palnej do celów kolekcjonerskich:
- należy dołączyć dokumenty (kopie dokumentów) potwierdzające np. przynależność do stowarzyszenia - związku zrzeszającego zbieraczy militariów itp.

W przypadku broni palnej do celów pamiątkowych:
- uzasadnienie potrzeby posiadania broni do celów pamiątkowych
- należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że broń o posiadanie której ubiega się wnioskodawca stanowi np.: własność najbliższego członka rodziny, przyjaciela lub też zakończono postępowanie spadkowe, którego przedmiotem była broń, została przyznana jako nagroda lub wyróżnienie, itp.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1. Nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich - jest to szczególne uprawnienie przyznawane dla osób osiągających wysokie wyniki w szkoleniu strzeleckim, np. reprezentanci Polski w strzelectwie sportowym).
2. Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
3. Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
4. Uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych..
5. Nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu, albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

EGZAMIN
Integralną częścią prowadzonego przez Policję postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń, a przeprowadza go komisja składająca się, z co najmniej trzech członków.

W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych w skład komisji przeprowadzającej teoretyczną część egzaminu dodatkowo może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje, co najmniej instruktora strzelectwa sportowego. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a w sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych - z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje, co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

Egzamin składa się z dwóch części:
- teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,
- praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
- znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
- znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, a warunkiem jego zdania jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 10 pytań.

Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu, która przeprowadza się na strzelnicy, obejmuje:
- sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
- sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
- przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

W przypadku niezaliczenia egzaminu:
1) części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2) części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

Obowiązują następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:
1) ochrony osobistej - 500 zł,
2) sportowych - 800 zł,
3) kolekcjonerskich - 1000 zł,
4) pamiątkowych - 400 zł,
5) szkoleniowych - 1000 zł,
6) innych - 600 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ
Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się:
1) cel, w jakim zostało wydane,
2) rodzaj broni,
3) liczbę egzemplarzy broni.

Wraz z pozwoleniem wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia, w terminie trzech miesięcy od daty wydania zaświadczenia, określonego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz określonej w pozwoleniu liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją. Jeżeli broń nie została nabyta w tym terminie, na żądanie zainteresowanej osoby wydaje się kolejne zaświadczenie. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111.

Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować ją w ciągu 5 dni, przedkładając dowód nabycia broni.

Pozwolenie na broń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest bezterminowe jednakże organ Policji cofa obligatoryjnie lub może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ustawy o broni, a mianowicie:

- Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano:
1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 4,
2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6,
3) naruszyła obowiązek zawiadomienia Policji o utracie broni, o którym mowa w art. 25,
4) znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego, nosi broń przy sobie.
- Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.
- Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:
1) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,
2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5,
3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26,
4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32,
5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38,
6) zasady, o której mowa w art. 45,
7) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.

NABYCIE BRONI
Nabyć broń na terenie kraju można w dwojaki sposób:
- zawierając umowę kupna - sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń,
- dokonując zakupu w koncesjonowanym podmiocie gospodarczym prowadzącym obrót bronią i amunicją.

PRZYWÓZ BRONI Z ZAGRANICY
Możliwy jest także przywóz broni i amunicji z zagranicy przez obywateli polskich na własne potrzeby. Wymaga on jednak uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, przywożące broń, przekraczając granicę, są obowiązane do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji (organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji).

Jeżeli w/w osoby nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego (koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu), a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ
Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji. Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem, w którym określa rodzaj, markę i kaliber broni oraz rodzaj i ilość amunicji, jaką chce wywieźć, a także kraj docelowy. .

Przy braku zastrzeżeń, właściwy organ Policji wydaje zgodę na wywóz broni i amunicji.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA POSIADANEJ BRONI

Osoby posiadające broń palną i amunicję, są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane.

Osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza metalowymi szafami lub sejfami są obowiązane:

1) zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie,

2) zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń i amunicja, poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych.

Zabezpieczeń, o których mowa wyżej, nie wymaga się w przypadku przechowywania broni pozbawionej na stałe cech użytkowych.

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW
Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:
1) ochrony osobistej,
2) łowieckich,
3) sportowych,
4) kolekcjonerskich,
5) pamiątkowych.
W/w cudzoziemcom, właściwy organ Policji wydaje terminowe pozwolenie na broń na okres pełnienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy nie wskazani wyżej, mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz za granicę przez tychże cudzoziemców wymagają uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji (jeżeli upłynie termin ważności zaświadczenia broń i amunicja podlegają niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca). W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ Policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego zaświadczenia nie dłuższy niż 14 dni.

Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów.

Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w przygotowaniach do takich imprez mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych. Zaproszenia muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców wskazanych wyżej, odbywa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, które zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. Zaświadczenie to uprawnia również cudzoziemców do nabycia amunicji do broni określonej w tym zaświadczeniu. Jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia, broń i amunicja podlegają niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ Policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego zaświadczenia nie dłuższy niż 30 dni.

Jeżeli cudzoziemcy nie spełniają w/w warunków, broń i amunicja podlegają zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców.

Wszystkie w/w zasady stosuje się także odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego za granicą.

Nabywanie broni przez cudzoziemców na terytorium RP

Cudzoziemcy posiadający upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, mogą nabywać broń na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W zaświadczeniu określa się rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Nabycie broni, może dotyczyć wyłącznie tych jej rodzajów, które, zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, mogą posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na broń. Koniecznym jest także, by zbywający broń cudzoziemcowi niezwłocznie złożył tę broń do depozytu Komendanta Wojewódzkiego Policji, który wydał cudzoziemcowi zaświadczenie uprawniające do nabycia broni. Do wywozu za granicę nabytej przez cudzoziemca broni uprawnia zaświadczenie, o którym wyżej (wydane przez komendanta wojewódzkiego Policji), z terminem ważności do 2 dni. W momencie wydania tegoż zaświadczenia następuje również wydanie cudzoziemcowi broni z depozytu policyjnego. W przypadku, gdy broni nie wywieziono za granicę w terminie określonym w zaświadczeniu, broń podlega niezwłocznemu złożeniu do depozytu najbliższego organu Policji, a właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje kolejne zaświadczenie.

Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określonych wyżej, broń podlega zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.

Kontrola organów właściwych nad wywożoną bronią prowadzona jest dwutorowo:

- właściwy organ celny niezwłocznie zawiadamia o fakcie wywozu przez cudzoziemca broni nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komendanta wojewódzkiego Policji ;

- komendant wojewódzki Policji niezwłocznie zawiadamia o fakcie nabycia broni przez cudzoziemca oraz o jej wywozie za granicę urząd konsularny państwa, którego władze wydały temu cudzoziemcowi upoważnienie do zakupu broni.

PRZEPISY KARNE
Przepisy karne, w których określono wykroczenia i przestępstwa związane z szeroko rozumianym problemem broni zawarto w:

- Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Art. 263.§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2.Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3.Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4.Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. z późn. zm.).

Art. 50.Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 51.ust.1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu lub grzywny.

ust. 2.Tej samej karze podlega, kto:

1)nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu,

2)nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni,

3)posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu,

4)nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego,

5)przywozi z zagranicy albo wywozi za granicę broń i amunicję lub przewozi broń i amunicję przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub bez zgody właściwego organu Policji, a także nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni i amunicji przy przekraczaniu granicy,

6)narusza zakaz przesyłania broni i amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek,

7)przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych,

8)przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji,

9)przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów,

10)nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

11)używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami,

12)narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy.

ust. 3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie:

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni,

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni,

podlega karze grzywny.

ust. 4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.

ust. 5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

POZWOLENIA NA BROŃ NA OKAZICIELA (OBIEKTOWĄ)

Świadectwo broni może być wydane:

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

3) podmiotom prowadzącym strzelnicę,

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,

7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych dla osób fizycznych.

Dopuszczenie do pracy z bronią obiektową

Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty posiadające pozwolenie na broń na okaziciela, wykonując zadania określone dla tych podmiotów, mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji, na wniosek osoby zainteresowanej.

W/w procedura nie dotyczy osób, które na podstawie odrębnych przepisów (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej.

Legalność posiadania broni przez osoby, które uzyskały dopuszczenie do pracy z bronią, oraz przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej potwierdza się w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.


Załączniki do wniosku, dla podmiotów ubiegających się o świadectwo broni w trybie art. 29 punkt 1-6:

Dla przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony:

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez kierownika jednostki organizacyjnej, który powołał Wewnętrzną Służbę Ochrony, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę broni.

We wniosku należy podać:

a) stan etatowy dwóch zmian, aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony w ramach powołanej WSO, którzy posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,
b) liczbę konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię protokołu powołania WSO,
b) kserokopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,
c) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – gdzie do ochrony niezbędna jest broń,
d) wykaz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia wraz z numerem licencji i wskazaniem Komendy Wojewódzkiej Policji która wydała daną licencję,
e) kserokopię instrukcji konwojowej
f) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635)..

Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji:

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez przedsiębiorcę, który posiada koncesję MSWiA zezwalającą na świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie ochrony osób i mienia, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię posiadanej koncesji MSW i A,
b) kserokopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,
c) kserokopię zawartych umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,
d) kserokopię rejestru zawartych umów oraz ksiąg realizacji umów zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.05.1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz.U.Nr 69, poz. 458). Dotyczy: wszystkich umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ewidencjonowanie broni i amunicji,
f) wykaz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia wraz z numerem licencji i wskazaniem KWP, która wydała daną licencję,
g) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – do których ochrony niezbędna jest broń palna,
h) kserokopię książki służby konwojowej, z której powinno wynikać, że konwoje wykonywane są w tym samym czasie,
i) kserokopię instrukcji konwojowej,
j) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Dla podmiotów prowadzących strzelnicę:
a) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej tj. strzelnicy sportowej,
b) kopię decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,
c) kserokopię protokołu odbioru magazynu broni w którym będzie przechowywana broń,
d) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celach prowadzenia strzelnicy lub szkoleniowym,
e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Dla szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów, kształcących w zawodzie pracownika ochrony:
a) dokumenty potwierdzające prowadzenie danej działalności statutowej lub gospodarczej (np. zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez starostwo, urząd miasta – art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dz.U. Nr 67z 1996 r., poz. 329 z późn.zm. lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
b) wskazanie strzelnicy sportowej na której będzie użytkowana broń (regulamin strzelnicy powinien być zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta),
c) kserokopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,
d) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach prowadzenia strzelnicy lub szkoleniowym,
e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635)..

Dla podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych:
a) dokumenty potwierdzające prowadzenie zadań zawiązanych z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych),
b) kserokopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,
c) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach realizacji przedsięwzięć artystycznych,
d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Dla urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw i innych podmiotów, którym pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu:
a) wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia swoich pracowników we wskazany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni palnej,
b) kserokopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,
c) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach ochrony osobistej,
d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, Wydział Finansowy w ING Banku Śląskim O/Katowice nr konta 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Akty prawne regulujące postępowanie administracyjne w sprawach pozwoleń na broń:
a) Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U.Nr 52, z 2004r. Poz, 525),(tekst)

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.Nr 79, poz. 898 z późn. zm.),

c) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz MSWiA z dnia 10 kwietnia 2000r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz.U.Nr 31, poz. 390),

d) Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2000r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.Nr 27, poz. 343),

e) Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U.Nr 19, poz. 241 z późn. zm),

f) Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz.U.Nr. 19, poz. 240 z późn. zm.),

g) Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium RP broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców (Dz.U.Nr 18, poz. 235),

h) Rozporządzenie MSWiA oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych (Dz.U.Nr 18, poz. 236),

i) Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U.Nr 18, poz. 234) z późn. zm,

j) Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne (Dz.U.,Nr 17, poz. 222),

k) Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji ... ( Dz. U. Nr 152, poz. 1609 ).

l) Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz.U.Nr. 225, poz. 2233),

ł) Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym (Dz.U.Nr 66, poz. 670),

pobrano z bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Załączniki
przykladowy wzor wniosku o wydanie pozwolenia na bron.rtf
wniosek_zezwolenie_broń
(9.65 KiB) Pobrany 821 razy

ODPOWIEDZ