Ustawa o usługach detektywistycznych.

Informacje jak zdobyć Licencje, zezwolenie na działalność, materiały i zakres egzaminu w KWP.

Moderatorzy: redaktor, Detektyw

ODPOWIEDZ
redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Ustawa o usługach detektywistycznych.

Post autor: redaktor » 2010-03-12, 22:10

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
Opracowano na podstawie:
Dz.U.2002.12.110
2003.01.01 zm. Dz.U. 2002.238.2021
2004.01.01 zm. Dz.U. 2003.124.1152
2004.06.15 zm. Dz.U. 2004.121.1265
2004.08.21 zm. Dz.U. 2004.173.1808
2008.10.25 zm. Dz.U. 2008.180.1112
USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o usługach detektywistycznych
(tekst ujednolicony – Stan prawny na 11 maja 2009 r.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa
i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób lub instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów mogą podejmować
działania posiadające charakter czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności gospodarczej polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji, jeżeli pochodzą one ze zbiorów danych ogólnie dostępnych.
Art. 2.
1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach
i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów,
a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub
ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5) poszukiwanie mienia,
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach
o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować
przepisy prawa karnego.
2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące
postępowania w tych sprawach.
Art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.
Art. 4.
1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga
posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.
2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.
Art. 5. (uchylony).
Rozdział 2
Prawa i obowiązki detektywa
Art. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki,
lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka
i obywatela.
Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków
technicznych oraz metod i czynności operacyjno - rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów
na mocy odrębnych przepisów.

PRZEPISY
AKTUALNE
(na dzień 11.05.2009 r.)
USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
Art. 8.
1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.
2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub,
na jego polecenie:
1) przekazać je osobie, której one dotyczą, albo
2) zniszczyć te dane.
4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35.
Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa
w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów
administracji rządowej lub samorządowej.
Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać
ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać
i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.
Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej,
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.
Art. 12.
1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął
wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których
mowa w art. 2 ust. 1.
3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania
karnego.
Art. 13. Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne
sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:
1) opis stanu faktycznego,
2) datę rozpoczęcia czynności,
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
4) datę zakończenia czynności.
Art. 14. Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa
w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Rozdział 3
Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
Art. 15. Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli:
1) posiada licencję:
a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną,
b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony
przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy
niebędącego osobą fizyczną,
2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez
ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.
Art. 16.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia,
w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną - członków organu zarządzającego przedsiębiorcy,
prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób
posiadających licencje i numeru licencji,
5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.
2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone
w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.”.

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji.
Art. 17.
1. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie
o zmianie wpisu w rejestrze.
Art. 18.
1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.
2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne dokumenty.
Art. 19. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1) data wniosku o wpis do rejestru,
2) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,
3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje,
o których mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji,
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
5) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców,
6) adres stałego miejsca wykonywania działalności,
7) data dokonania wpisu do rejestru,
8) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny
podpis.
Art. 20. (uchylony).
Art. 21. (uchylony).
Art. 22. (uchylony).
Art. 23.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany:
1) (uchylony),
2) zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych,
3) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych
i realizowanych umów,
4) przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu upoważnionego do kontroli.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres przechowywania, uwzględniając w szczególności wykaz zatrudnionych
przez przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich realizacji, a także sprawozdanie kończące
postępowanie w sprawie.
Art. 23a.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, będący osobą fizyczną,
jest obowiązany zachować w tajemnicy źródło informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość
w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.
2. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych,
niebędącego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na wszystkich osobach, które działając
na rzecz przedsiębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej przedmiotem
umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, albo osoby, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwolnieni z zachowania
tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.
Art. 23b.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ma obowiązek sporządzić
końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające
w szczególności:
1) datę zawarcia umowy,
2) opis przedmiotu umowy,
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
4) opis stanu faktycznego,
5) datę zakończenia czynności w sprawie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje
się zleceniodawcy.
3. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych
czynności w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą
w zakresie usług detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia,
jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
usług detektywistycznych.
Art. 23c. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania tych usług oraz wskutek podania nieprawdziwych

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 24.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany
do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności
detektywa.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,
po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.
Art. 25. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany,
niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ
prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.
Art. 25a.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest uprawniony
do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
bez zgody osób, których dane dotyczą.
2. Przedsiębiorca nie może powierzać przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, innemu podmiotowi,
z wyjątkiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności,
najpóźniej bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie usług detektywistycznych.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35.
Art. 25b. Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy dokumentów, w tym okazania dokumentów
stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami
określonymi w art. 6 oraz art. 11.
Art. 26. (uchylony).
Art. 27.
1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie
usług detektywistycznych inny organ państwowy wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.
Art. 28. W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rozdział 4
Wymagania kwalifikacyjne detektywów
Art. 29.
1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ukończyła 21 lat,
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,
8) posiada pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania albo - w przypadku
obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania,
9) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną
orzeczeniem lekarskim.
2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej
się o wydanie licencji, zaświadczenie o niekaralności oraz świadectwo pracy. Dokumenty te osoba ubiegająca się
o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji.
3. Licencję wydaje się osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 oraz złożyła egzamin przed właściwą komisją
albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosku o wydanie
licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając
potrzebę zapewnienia sprawności postępowania.

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
Art. 30.
1. Egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy komisja powoływana przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Członkowie komisji za udział w jej pracach otrzymują wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Art. 31. Za egzamin pobiera się opłatę od osoby składającej egzamin w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów
egzaminu.
Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 31,
2) jej wysokość,
3) stawki wynagrodzenia egzaminatorów.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności podmiot uprawniony do pobierania
opłaty, termin jej wnoszenia, kalkulację kosztów egzaminów obejmującą ich koszty organizacyjno - techniczne,
a także funkcje pełnione przez egzaminatorów w komisji egzaminacyjnej i czas trwania egzaminów.
Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji i funkcjonowania
organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych,
a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii
oraz psychologii sądowej.
Art. 34.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych,
2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów,
3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności podstawowe bloki tematyczne
z zakresu znajomości dziedzin, o których mowa w art. 33, a także wskazać instytucje i organizacje, z których będą
powoływani członkowie komisji, reprezentujący w szczególności sąd, prokuraturę, Policję, ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz środowiska naukowe z dziedziny
kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.
Art. 35.
1. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant
wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji.
2. Licencję wydaje się na czas nieoznaczony.
3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za licencję oraz tryb jej wnoszenia, uwzględniając w szczególności
termin wnoszenia opłaty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a także okoliczność, że opłata powinna zapewniać
pokrycie kosztów związanych z wydaniem licencji.
Art. 36.
1. Licencja zawiera:
1) imię i nazwisko posiadacza,
2) fotografię posiadacza,
3) numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór licencji oraz tryb jej wydawania,
uwzględniając wymiary i elementy graficzne wzoru licencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania
w sprawie jej wydania.
Art. 37.
1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia
wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3.
2. Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:
1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9,
2) wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności detektywa.
Art. 38.
1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko
detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub
wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko
detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne
przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia
w sprawie.
3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.
Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz postępowań w sprawach o przestępstwa
skarbowe mają obowiązek powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania detektywa o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
Art. 40.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem
detektywów”.
2. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) numer licencji i datę jej wydania,
4) datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.
3. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa.
W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej,
a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.
Art. 41. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.
Art. 41a. W stosunku do osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
1) lekarskie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,
2) lekarskie i psychologiczne, na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w art. 41
- nie stosuje się przepisów art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.
Art. 42.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie
licencji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję,
2) kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania
badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,
3) warunki i tryb:
a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich
i psychologicznych,
c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń
lekarskich,
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory
stosowanych dokumentów,
5) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki badań odzwierciedlały stan
zdrowia fizycznego i psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio
do rodzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot
kosztów przeprowadzonych badań.
Art. 43. Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania
czynności detektywa ponosi osoba poddana badaniu.
Rozdział 5
Przepisy karne
Art. 44. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu
prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
karze pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 45. Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów
i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 46.
1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
bez wymaganej licencji.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 47.
1. Koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, udzielone przed dniem
1 stycznia 2001 r., które na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. b) w związku z ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112) stały się zezwoleniami, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w niniejszej
ustawie, podlegają wymianie na zezwolenia wydawane w trybie tej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.,
a po upływie tego terminu tracą moc.
2. Przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć organowi
zezwalającemu wniosek o wymianę zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.
3. Do wniosku o wymianę zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 18, dotyczące wydania zezwolenia.

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
Art. 48. Postępowania wszczęte w sprawach wydania zezwoleń i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy ostateczną decyzją administracyjną podlegają umorzeniu.
Art. 49. Osoby wykonujące czynności detektywa przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane uzyskać licencję
w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., a w przypadku nieuzyskania licencji do tego dnia - zaprzestać wykonywania
tych czynności.
Art. 50. (uchylony).
Art. 51. *
Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję ustawę z pominięciem art. 51
uznanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2001 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 739)
za niezgodny z Konstytucją.
* Pominięto jako niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2001 r. sygn. akt K. 27/2001 (Monitor Polski Nr 45, poz. 739).
Ustawa wchodzi w życie - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) - po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.


źródło: www.prawnie.pl

poniżej Ustawa o usługach detektywistycznych w PDF
Załączniki
Ustawa o uslugach detektywistycznych.pdf
(130.46 KiB) Pobrany 1981 razy

sugaar
Posty: 6
Rejestracja: 2010-03-17, 21:55
Kontakt:

Nowelizacja ustawy

Post autor: sugaar » 2010-03-18, 11:42

Czy ktoś wie ,kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o usługach detektywistycznych ? A może już obowiązuje ?

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Nowelizacja ustawy o usługach detektywistycznych

Post autor: redaktor » 2010-03-18, 16:21

Interpelacja nr 12192
w sprawie nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych:

Zgłaszający Maciej Orzechowski
Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji
Data wpływu 21-10-2009
Data ogłoszenia 05-11-2009 - posiedzenie nr 53

Interpelacja nr 12192
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych

Szanowny Panie Ministrze! Pragnę złożyć na Pana ręce interpelację w sprawie nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych. Projekt ten przewiduje, że wszyscy kandydaci będą zmuszeni zdawać jednakowy egzamin, aby uzyskać licencję detektywa. Do tej pory niektóre grupy zawodowe, np. policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Straży Granicznej, były zwolnione z pewnych części egzaminu.

Ulegnie również zmianie zakres egzaminu. Kandydaci na detektywów nie będą już sprawdzani pod kątem wiedzy z wiktymologii (nauka o ofierze przestępstwa) oraz psychologii sądowej. Na egzaminie przybędzie jednak pytań z zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Projekt przewiduje, że będzie jeden centralny egzamin przeprowadzany przez komendanta głównego Policji, zamiast dotychczasowych egzaminów organizowanych przez komendanta stołecznego i komendantów wojewódzkich Policji. Kandydaci będą musieli wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 1643,94 zł.

Obecna ustawa stanowi, że osoba wykonująca zawód detektywa musi posiadać odpowiednią, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, zdolność fizyczną i psychiczną. Po zmianach odpadnie wymóg sprawności fizycznej. Ponadto obowiązująca ustawa i projekt jej nowelizacji nie odnosi się do zasad i warunków współpracy detektywów z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz nie określa kompetencji detektywa.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jak resort uzasadnia wprowadzenie jednakowego egzaminu dla wszystkich kandydatów?
2. Jakie argumenty przemawiają za ustaloną wysokością opłaty egzaminacyjnej?
3. Czy resort przewiduje uregulowanie zasad i warunków współpracy detektywów z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ściśle określi kompetencje detektywów?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski

Warszawa, dnia 21 października 2009 r.

+ + + + + + +

Odpowiedź:
Odpowiadający Tomasz Siemoniak - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data wpływu 17-11-2009
Data ogłoszenia 02-12-2009 - posiedzenie nr 55

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 12192 w sprawie nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2009 r. (sygn. SPS-023-12192/09), przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Macieja Orzechowskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Obowiązujące rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559, z późn. zm.) określa w § 7 krąg osób, którym zalicza się bez egzaminu część tematów egzaminacyjnych. Osobom posiadającym dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych lub tytuł magistra prawa zalicza się tematy egzaminacyjne objęte programem szkoły wyższej. Z kolei policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej posiadającym świadectwo służby wydane przez jeden z tych organów zalicza się bez egzaminu tematy dotyczące odpowiednio znajomości ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.

Wskazać jednak należy, że uczestniczący w komisjach egzaminacyjnych przedstawiciele ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji oraz inni członkowie komisji egzaminacyjnych od dawna wskazują na brak uzasadnienia dla utrzymywania preferencji dla wymienionych grup zawodowych. Bardzo często okazuje się, że komisja egzaminacyjna musi dokonywać interpretacji zakresu zwolnień, ponieważ przedmioty objęte nauczaniem szkół resortowych w poszczególnych latach były różne. Zakresy tematyczne przedmiotów egzaminacyjnych nie zawsze odzwierciedlają przedmioty wymienione na świadectwie lub dyplomie.

Według kandydatów przystępujących do egzaminu obowiązujące przywileje są kontrowersyjne i niesprawiedliwe w stosunku np. do innych grup zawodowych lub absolwentów innych kierunków. Zgłaszane są zatem propozycje rozszerzenia preferencji na inne grupy zawodowe.

Z doświadczeń egzaminacyjnych wynika ponadto, że osoby, którym zalicza się znaczną część egzaminu, w zakresie pozostałych tematów egzaminacyjnych nie wykazują dostatecznej wiedzy. Mimo to osoby te są w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do kandydatów, którzy zdają całość materiału objętego egzaminem.

Mając powyższe na uwadze, podkreślić należy, że projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie zasady równego traktowania wszystkich przystępujących do egzaminu, jak również oddzielenie procedury przeprowadzania egzaminu od procedury postępowania egzaminacyjnego związanego z wydawaniem licencji.

Odnosząc się do kwestii wysokości opłaty egzaminacyjnej, pragnę poinformować, iż obecnie wysokość opłaty za egzamin określa § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 186, poz. 1558), zgodnie z którym opłatę za egzamin ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ˝Monitor Polski˝. Wspomniany w wystąpieniu projekt nowelizacji ustawy przewiduje przeniesienie przepisu określającego wysokość opłaty za egzamin do ustawy o usługach detektywistycznych, przy czym nie wprowadza zmiany sposobu jej określania. Opłata, stanowiąca dochód budżetu państwa, musi pokrywać wszystkie koszty egzaminu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. projekt ustawy nie zawiera regulacji dotyczących zasad i warunków współpracy detektywów z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ścisłego określenia kompetencji detektywów. Określenie zasad i warunków współpracy detektywów z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości wymaga bowiem dłuższych prac studialnych i analitycznych nad zmianą przepisów prawa karnego materialnego, przede wszystkim zaś procedury karnej (przykładowo, umożliwienie detektywom dostępu do niektórych baz danych organów i instytucji publicznych wymaga określenia zakresu takiego dostępu, trybu, opłaty itd.). W chwili obecnej zasadnym wydaje się natomiast prowadzenie wstępnych prac w tym zakresie w celu zgromadzenia materiału niezbędnego do przygotowania projektu odpowiedniej regulacji.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Tomasz Siemoniak

Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r.


źródło http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/ ... enDocument

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Post autor: redaktor » 2010-03-18, 16:26

z informacji zawartych na stronach rządowych wynika jasno że są prowadzone prace natomiast o nowelizacji nic nie ma,
jeżeli ktoś znajdzie coś w temacie proszę o poprawkę

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Dokumentacja wymagana przy prowadzeniu D.G.

Post autor: redaktor » 2010-12-08, 13:50

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

z dnia 8 sierpnia 2002
Dz.U. z 2002r. Nr 137, poz. 1160
stan prawny na dzień 17 października 2010 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje:

1
Rozporządzenie określa:
1) rodzaj dokumentacji dotyczącej zatrudnionych detektywów, zawieranych i realizowanych umów oraz sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
2) formy prowadzenia dokumentacji;
3) okres przechowywania dokumentacji.

2
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych obowiązany jest prowadzić:
1) wykaz zatrudnianych detektywów;
2) rejestr zawartych umów wraz z opisem stanu ich realizacji.
2. Stan realizacji umów jest opisywany w odrębnej księdze stanowiącej aneks do rejestru zawartych umów.
3. Po zakończeniu sprawy przedsiębiorca sporządza sprawozdanie, do którego stosuje się przepisy art. 13 ustawy o usługach detektywistycznych.
3
1. Wykaz zatrudnionych detektywów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko detektywa;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
4) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
5) numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywateli polskich;
6) numer licencji, datę jej wydania oraz określenie organu, który ją wydał;
7) datę zawarcia z detektywem umowy oraz datę jej wygaśnięcia.
2. Rejestr zawartych umów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien zawierać:
1) kolejny numer umowy dotyczącej usługi detektywistycznej, zawartej w danym roku;
2) ogólne określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu;
3) datę zawarcia i wygaśnięcia umowy;
4) oznaczenie strony zlecającej umowę ze wskazaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania, a w odniesieniu do zleceniodawcy niebędącego osobą fizyczną - nazwy lub firmy, siedziby i adresu;
5) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Księga realizacji umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, powinna zawierać:
1) numer umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi;
3) imiona i nazwiska detektywów wykonujących usługę;
4) adnotację o przekazaniu zleceniodawcy końcowego sprawozdania i dacie tego przekazania;
5) adnotacje:
a) o powiadomieniu organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia, w przypadku zawarcia umowy, z której treści wynika, że może ona wiązać się ze sprawą, w której prowadzone jest takie postępowanie,
b) o zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych zebranych w toku wykonywania usługi, w przypadku zaprzestania korzystania z uprawnień detektywa.

4
1. Dokumentacja, o której mowa w § 2, prowadzona jest w formie pisemnej. Elektroniczne nośniki informacji mają w stosunku do niej charakter pomocniczy i nie mogą jej zastępować, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku usług udostępniania danych ze zbiorów prowadzonych wyłącznie w formie elektronicznej i udostępnianych w tej formie, dopuszcza się możliwość prowadzenia rejestru zawartych umów oraz księgi realizacji umów w formie elektronicznej.
3. Warunkiem dopuszczalności prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej jest jej przechowywanie na zasadach określonych w § 5.

5
Dokumentację, o której mowa w § 2, przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy - od daty zakończenia umowy.

6
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


źródło

domi.nika
Posty: 36
Rejestracja: 2019-06-27, 12:20

Re: Ustawa o usługach detektywistycznych.

Post autor: domi.nika » 2021-10-18, 10:17

Hej, gdzie znajdę świeższe informacje ?________________
finanse https://www.pozyczki-firmowe.pl

ODPOWIEDZ